Vyberte stránku

Tyto informace o ochraně osobních údajů (dále jen „OÚ“) Vám poskytuje Helena Plívová, IČ: 74692771 se sídlem Staromlýnská 577/4, Praha 9, e-mailová adresa: helena@betterandbetter.cz (dále jen „já“).

Vnímám, že je velmi důležité chránit OÚ, a proto dbám na to, aby veškeré procesy zpracování OÚ probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

Ochrana OÚ v souvislosti s provozem internetových stránek www.betterandbetter.cz 

Na webových stránkách www.betterandbetter.cz ani na dalších jiných stránkách umístěných na doméně betterandbetter.cz (dále jen „Stránky“) nedochází ke zpracování OÚ ani k ukládání informací o přístupech na tyto Stránky.

Na Stránkách používám pouze tzv. session cookies (neboli dočasné technické cookies). Session cookies jsou krátké textové soubory obsahující mimo jiné i IP adresu, které navštívené Stránky odešlou do prohlížeče návštěvníka Stránek a které se do tohoto prohlížeče uloží. Session cookies jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce Stránek. K session cookies nemám přístup, neboť údaje v nich obsažené jsou zašifrované a přenos dat je zabezpečen prostřednictvím https protokolu. Session cookies jsou v prohlížeči návštěvníka uloženy pouze po dobu, kdy je prohlížeč otevřen, po jeho zavření jsou vymazány.

Práva subjektů údajů

Před zahájením konkrétního zpracování OÚ poskytuji subjektům údajů veškeré informace o zpracování jejich OÚ a pro seznámení se s informačním textem volím vždy takovou formu, která je pro subjekty údajů co nejméně zatěžující a která umožňuje, aby měl subjekt údajů tento informační text kdykoli k dispozici.

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých OÚ řadu práv, která u mě mohou uplatňovat. V příslušné žádosti je nezbytné uvést veškeré informace související s žádostí a dále pak dostatečné informace o subjektu údajů za účelem jeho jednoznačné identifikace. Vyplněnou žádost stačí poslat elektronicky či v listinné podobě na některý z mých výše uvedených kontaktních údajů.

Každý subjekt údajů má také právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.uoou.cz či na telefonním čísle: +420 234 665 111, e-mailové adrese: posta@uoou.cz či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.